Algemene voorwaarden Counseling
Passie in praktijk

Begripsbepalingen
In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:
Cliënt: De persoon/personen die zich uit eigen beweging voor hulp en/of counseling wendt tot de Consulent seksuele gezondheid. Waar verderop hij/zijn gelezen wordt kan ook zij/haar of die/hen gelezen worden.
Consulent: Consulent Seksuele Gezondheid NVVS: seksuologisch hulpverlener.
Counseling: kortdurende, seksuologische hulpverlening bij enkelvoudige seksuele problemen, gericht op het verbeteren van de huidige situatie van de Cliënt. Het doel van Counseling is dat de Cliënt de mogelijkheid krijgt zijn probleem te onderzoeken, te verhelderen en/of te veranderen. Counseling is oplossingsgericht en gaat ervan uit dat de Cliënt zelf aan de slag gaat om zijn probleem te verhelpen, de Consulent begeleidt dit proces en rijkt hiervoor handvaten in de vorm van kennis, inzichten en oefeningen aan.

Identiteit
Passie in praktijk o.l.v. Bo Welling (Consulent Seksuele Gezondheid NVVS)
Telefoonnummer: 06 28993867
E-mailadres: Bo@passieinprakijk.nl
KvK nummer: 83400931
BTW-ID nummer: NL003814436B98
AGB Code behandelaar: 90117459
AGB Code praktijk: 90093531

Verwerking persoonsgegevens
De Consulent verwerkt niet meer persoonsgegevens van de Cliënt dan strikt noodzakelijk is voor de dienstverlening en afhandeling daarvan. De volgende gegevens verwerkt de Consulent:

 1. Algemene persoonsgegevens bijvoorbeeld naam, adres en leeftijd van de Cliënt.
 2. Contactgegevens van de Cliënt die nodig zijn voor facturering en maken/annuleren van afspraken.
 3. Het behandelplan, een beschrijving van de voortgang van de counseling en persoonlijke werkaantekeningen van de Consulent.

De persoonsgegevens worden conform de AVG-wetgeving bewaard.
Zie voor meer informatie ons Privacy Statement op de website: https://passieinpraktijk.nl/privacy-statement/

Dossiervoering en inzagerecht
De Cliënt heeft recht op inzage in, aanvulling op of het verwijderen van diens dossier en recht op afschrift (tegen een administratieve vergoeding). Een verzoek om inzage of afschrift van gegevens dient schriftelijk/per e-mail te worden ingediend. Voor beide partijen is het prettig als daarvoor van tevoren een afspraak wordt gemaakt.

De Cliënt heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met diens toestemming, bij de Counseling zijn betrokken. Evenmin heeft de Cliënt recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de Consulent. De Cliënt mag wel iets aan zijn dossier toevoegen maar er niets uithalen. Zo mag de Cliënt bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de behandeling toevoegen of kritiek over de manier waarop de situatie is weergegeven. De Cliënt heeft het recht zijn dossier te laten vernietigen en moet daar schriftelijk om verzoeken.

De administratieve gegevens over zijn behandeling mogen niet worden vernietigd, omdat controle door bijvoorbeeld de zorgverzekeraar mogelijk moet blijven. Wanneer het gaat om behandeling van kinderen dan hebben ouders niet zonder meer het recht om het dossier van hun kinderen in te zien.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid
De Consulent is gebonden aan haar beroepscode. Deze beroepscode is terug te vinden bij de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS). De registratie van deze beroepscode wordt beheerd door de NRVS. De beroepscode omvat regels en plichten van de Consulent en de Cliënt. Zie hiervoor: https://www.stichtingnrvs.info/images/gedragscode_voor_nvvs-leden.pdf

Informatie naar derden is alleen mogelijk met toestemming van de Cliënt. Uitzondering hierop is (anoniem) intercollegiaal overleg, intervisie en supervisie met collega’s die ook geheimhoudingsplicht hebben.

Bij het aangaan van een professionele relatie treedt de Consulent in een vertrouwensrelatie met de Cliënt, andere personen of groep personen die een beroep op haar doen of tot wie zij zich richt. Deze vertrouwensrelatie verplicht tot geheimhouding jegens derden van hetgeen dat haar bij de uitoefening van haar beroep ter kennis komt.

Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk als de Cliënt schriftelijke toestemming geeft tot het doorbreken van haar geheimhoudingsplicht, of wanneer zeer dringende redenen aanwezig zijn, zoals hierna worden omschreven.

Bij ontbreken van schriftelijke toestemming van de betrokken persoon om informatie aan derden te verstrekken kan zij zich pas ontheven achten van de plicht tot geheimhouding indien tenminste voldaan is aan al de vijf hieronder genoemde voorwaarden:

 1. al het redelijke in het werk is gesteld om toestemming van de Cliënt te verkrijgen.
 2. de Consulent in gewetensnood verkeert door het handhaven van de geheimhouding.
 3. er is geen andere weg dan doorbreking van het geheim om het probleem op te lossen.
 4. het vrijwel zeker is dat het niet doorbreken van het geheim voor derden en/of de Consulent zelf aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar op zal leveren.
 5. de Consulent moet er vrijwel zeker van zijn dat door de doorbreking van de geheimhouding die schade aan de hierboven onder 4. bedoelde betrokkenen kan worden voorkomen of beperkt.

Indien een dergelijke situatie zich voordoet zal de Consulent de overwegingen en mogelijkheden in het dossier vastleggen.

De Consulent communiceert mede op elektronische wijze. Indien er door deze wijze van communicatie fouten ontstaan of derden bekend worden met de inhoud van de verstrekte informatie, is de Consulent niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van deze wijze van communicatie.

Betalingsvoorwaarden
Na elk consult zal de Cliënt per e-mail de factuur van het consult krijgen. Deze dient de Cliënt binnen 14 dagen te betalen. Na het verstrijken van de wettelijke betalingstermijn volgt een eenmalige herinnering welke binnen 14 dagen voldaan dient te worden.

Bij niet tijdige betaling is de Consulent gerechtigd verdere incassomaatregelen te treffen en worden eventuele incassokosten op de Cliënt verhaald. Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting kan Passie in praktijk de behandelovereenkomst opschorten of staken.

Tarieven
Passie in praktijk behoudt zich het recht om, zonder nadere kennisgeving, de tarieven te wijzigen. De laatst bekende tarieven zijn de tarieven die terug te vinden zijn op https://passieinpraktijk.nl/tarieven/. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de Cliënt om desgewenst voor aanvang van het consult na te gaan welke prijs van toepassing is.

BTW
Op de prijzen is het geldende BTW-tarief van 21% van toepassing.

Afspraak afzeggen/wijzigen
Afspraken dienen 24 uur van tevoren afgezegd/gewijzigd te worden: dit is kosteloos.

De Cliënt kan de Consulent informeren over diens afwezigheid per e-mail (bo@passieinpraktijk.nl) of telefonisch (06 28993867). Indien niet tijdig wordt afgemeld of de Client niet komt opdagen op de afspraak, worden de kosten van het consult inclusief eventuele avond/weekend-toeslag, ongeacht de reden, in rekening gebracht. Indien een Cliënt zich meldt op de afgesproken dag en tijd, maar door omstandigheden voortijdig weer moet vertrekken, wordt het volledige consult in rekening gebracht. Indien de Consulent de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.

Schade/ aansprakelijkheid
Passie in praktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die kan ontstaan als door de Cliënt verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. Passie in praktijk geeft op geen enkele wijze garantie noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de Cliënt voordoen.

Passie in praktijk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade of schade die voortvloeit uit het feit dat de Cliënt mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

Totstandkoming overeenkomst
De Cliënt dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Deze staan vermeld op de website www.passieinpraktijk.nl. Het document Algemene Voorwaarden Counseling Passie in praktijk is gekoppeld aan het intakeformulier welke via de mail toegezonden wordt. Daar is een akkoord op de algemene voorwaarden aan te vinken. Wanneer de Cliënt een (kennismakings-)afspraak bevestigt gaat de Cliënt automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en de wijze van communicatie tussen Passie in praktijk en de Cliënt.

Beëindiging van de overeenkomst
De overeenkomst kan door beide partijen op elk moment opgezegd worden. Dit dient bij voorkeur schriftelijk/per e-mail te gebeuren met in achtneming van de annuleringsvoorwaarden.

De behandelovereenkomst kan om diverse redenen door de Consulent worden opgezegd. Als gewichtige redenen worden o.a. beschouwd:

 1. Onacceptabele gedragingen van de Cliënt
 2. Het niet verstrekken van informatie t.b.v. de behandeling
 3. Het verstoord raken van de vertrouwensrelatie
 4. Het niet nakomen van afspraken en/of het niet betalen van facturen.

Klachten
Indien de Cliënt een klacht heeft over de Counseling van Passie in Praktijk dan dient hij deze in eerste instantie met de Consulent te bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Het kan zijn dat de Cliënt – ondanks een gesprek – ontevreden blijft. Of dat de Cliënt het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon er bij. Dan kan de Cliënt contact opnemen met de klachten-functionaris van P3NL via Cliënten (p3nl.nl). Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt de Cliënt bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht.