Privacyverklaring
Passie in praktijk

Passie in praktijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wilt Passie in praktijk heldere en transparante informatie geven over hoe om te gaan met persoonsgegevens van cliënten.

Begripsbepalingen
In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:
Cliënt: De persoon/personen die zich uit eigen beweging voor hulp en/of counseling wendt tot de Consulent seksuele gezondheid NVVS. Waar verderop hij/zijn gelezen wordt kan ook zij/haar of die/hen gelezen worden.
Consulent: Consulent Seksuele Gezondheid NVVS: seksuologisch hulpverlener.
Counseling: kortdurende, seksuologische hulpverlening bij enkelvoudige seksuele problemen, gericht op het verbeteren van de huidige situatie van de Cliënt. Het doel van Counseling is dat de Cliënt de mogelijkheid krijgt zijn probleem te onderzoeken, te verhelderen en/of te veranderen. Counseling is oplossingsgericht en gaat ervan uit dat de Cliënt zelf aan de slag gaat om zijn probleem te verhelpen, de Consulent begeleidt dit proces en rijkt hiervoor handvaten in de vorm van kennis, inzichten en oefeningen aan.
Passie in praktijk: De onderneming waarvan uit de consulent diensten aanbiedt.

Identiteit
Passie in praktijk o.l.v. Bo Welling (Consulent Seksuele Gezondheid NVVS)
Telefoonnummer: 06 28993867
E-mailadres: Bo@passieinprakijk.nl
KvK nummer: 83400931
BTW-ID nummer: NL003814436B98
AGB Code behandelaar: 90117459
AGB Code praktijk: 90093531

Persoonsgegevens
Passie in praktijk doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Passie in praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat Passie in praktijk in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wilt wijzen en deze respecteren.

Passie in praktijk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten van Passie in praktijk wordt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Facturering en boekhouding;
 • Maken, wijziging en/of annulering van afspraken;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Passie in praktijk  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Leeftijd
 • Gegevens over (psychische) gezondheid
 • Medicatie

Uw persoonsgegevens worden door Passie in praktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode zolang de wet voorschrijft, zie AVG-wetgeving. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid
De Consulent is gebonden aan haar beroepscode. Deze beroepscode is terug te vinden bij de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS). De registratie van deze beroepscode wordt beheerd door de NRVS. De beroepscode omvat regels en plichten van de Consulent en de Cliënt. Zie hiervoor: https://www.stichtingnrvs.info/images/gedragscode_voor_nvvs-leden.pdf

Bij het aangaan van een professionele relatie treedt de Consulent in een vertrouwensrelatie met de Cliënt, andere personen of groep personen die een beroep op haar doen of tot wie zij zich richt. Deze vertrouwensrelatie verplicht tot geheimhouding jegens derden van hetgeen dat haar bij de uitoefening van haar beroep ter kennis komt.

Verstrekking aan derden
De gegevens die door u worden verstrekt zullen niet aan derden verstrekt. Uitzondering hierop is (anoniem) intercollegiaal overleg, intervisie en supervisie met collega’s die ook geheimhoudingsplicht hebben.

Uitzondering op het verstrekken van gegevens en de geheimhoudingsplicht is alleen mogelijk als de Cliënt schriftelijke toestemming geeft tot het doorbreken van haar geheimhoudingsplicht, of wanneer zeer dringende redenen aanwezig zijn, zoals hierna worden omschreven.

Bij ontbreken van schriftelijke toestemming van de Cliënt om informatie aan derden te verstrekken kan de Consulent zich pas ontheven achten van de plicht tot geheimhouding indien tenminste voldaan is aan al de vijf hieronder genoemde voorwaarden:

 1. al het redelijke in het werk is gesteld om toestemming van de Cliënt te verkrijgen.
 2. de Consulent in gewetensnood verkeert door het handhaven van de geheimhouding.
 3. er is geen andere weg dan doorbreking van het geheim om het probleem op te lossen.
 4. het vrijwel zeker is dat het niet doorbreken van het geheim voor derden en/of de Consulent zelf aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar op zal leveren.
 5. de Consulent moet er vrijwel zeker van zijn dat door de doorbreking van de geheimhouding die schade aan de hierboven onder 4. bedoelde betrokkenen kan worden voorkomen of beperkt.

Indien een dergelijke situatie zich voordoet zal de Consulent de overwegingen en mogelijkheden in het dossier vastleggen.

Minderjarigen
Passie in praktijk verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Passie in praktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, zie AVG-wetgeving.

Beveiliging
Passie in praktijk doet alles binnen haar macht om uw persoonsgegevens te beschermen d.m.v. passende technische en organisatorische maatregelen. Hierbij kunt u denken aan:

 • Het hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;
 • Pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Het maken van back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Het regelmatig testen en evalueren van deze maatregelen.


Rechten omtrent Cliënt gegevens

U heeft te allen tijde recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die Passie in praktijk van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Een verzoek om inzage of afschrift van gegevens dient schriftelijk/per e-mail te worden ingediend. Voor beide partijen is het prettig als daarvoor van tevoren een afspraak wordt gemaakt.

De Cliënt heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met diens toestemming, bij de Counseling zijn betrokken. Evenmin heeft de Cliënt recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de Consulent. De Cliënt mag wel iets aan zijn dossier toevoegen maar er niets uithalen. Zo mag de Cliënt bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de behandeling toevoegen of kritiek over de manier waarop de situatie is weergegeven. De Cliënt heeft het recht zijn dossier te laten vernietigen en moet daar schriftelijk om verzoeken.

De administratieve gegevens over de behandeling mogen niet worden vernietigd, omdat controle door bijvoorbeeld de zorgverzekeraar mogelijk moet blijven. Wanneer het gaat om behandeling van kinderen dan hebben ouders niet zonder meer het recht om het dossier van hun kinderen in te zien.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Passie in praktijk te laten overdragen (tegen een administratieve vergoeding) aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Passie in praktijk kan u vragen om u te legitimeren voordat er gehoor geven kan worden aan een dergelijk verzoek.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Passie in praktijk u hierover direct contact op te nemen met de Consulent. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Het kan zijn dat de Cliënt – ondanks een gesprek – ontevreden blijft. Of dat de Cliënt het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon er bij. Dan kan de Cliënt contact opnemen met de klachten-functionaris van P3NL. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt de Cliënt bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Cookies
Passie in praktijk maakt gebruik van Google Analytics. Meer informatie over het gebruik van cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Links naar andere websites
Op de website kunnen links staan naar andere websites waar Passie in praktijk geen toezicht op houdt. Passie in praktijk is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.

Aanpassingen Privacyverklaring
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen aan de website www.passieinpraktijk.nl, de Algemene Voorwaarden of veranderende wet- en regelgeving kunnen mogelijk leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met Passie in praktijk op.